Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  25 Tháng Tám 2019 ..:: Các hoạt động hỗ trợ » Tôn vinh doanh nhân » Kế hoạch tổ chức ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 6
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 6

Số lượt truy cập

40.087.135

 Xem chi tiết
Mời tham dự Chương trình bình chọn và trao tặng cúp vàng “Tinh Hoa Việt” lần I, 2008.
(Cập nhật: 19/08/2008 15:50:47)

 

 

 

               ----------------------------------              

   Số: 47/GM-TTXT                      Phan Thiết, ngày 11  tháng 8 năm 2008.

UBND TỈNH BÌNH THUẬN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐT-TM-DL           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP                    ------------------------------
 

                                               

GIẤY MỜI

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số: 2008/VP-KT, ngày 7 tháng 8 năm 2008 về việc triển khai tham dự Chương trình bình chọn và trao tặng cúp vàng “Tinh Hoa Việt” lần I, 2008.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh trân trọng kính mời:

1. Thành phần: Lãnh đạo:

- Sở Công thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Liên minh HTX Bình Thuận;

- Hiệp hội Hàng Thủ công - Mỹ nghệ và Đồ gỗ.

2. Nội dung: Triển khai tham dự Chương trình bình chọn và trao tặng cúp vàng “Tinh Hoa Việt” lần I, 2008.

3. Thời gian: 14h00 ngày 15/8/2008.

4. Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp (499 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết).

(Tài liệu phục vụ họp vui lòng xem trên mục Ton vinh doanh nhan/ke hoach to chuc tại website: www.xuctienbinhthuan.vn)

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tham dự đúng thời gian và thành phần mời.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                                    KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);

- PCT Nguyễn Văn Thu (b/c);

- GĐ, PGĐ Phan Trung Can;                                                  Đã ký

- Lưu: VT, TC-HC, HTDN.

                                                                                Phan Trung Can

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây :

 1. Thư mời

2. Điều lệ giải

 Điều lệ giải (TT)

 Điều lệ giải (TT)

 Điều lệ giải (TT)

 Điều lệ giải (TT)

3. Thư mời tài trợ giải

4. Quyền lợi nhà tài trợ

5. Hướng dẫn hồ sơ

 

  

Nguồn: TTXT


Tin - Bài khác
Tổng hợp kết quả các tiêu chí bình xét doanh nhân Việt Nam tiêu biểu tại Bình Thuận năm 2008
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông