Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  24 Tháng Chín 2023 ..:: Văn bản pháp quy » Đầu tư ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 51
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 51

Số lượt truy cập

47.679.028

 Chi tiết văn bản pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 07/2017/QĐ-UBND                       Bình Thuận, ngày 22 tháng 2 năm 2017

 

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án

đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư;  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.                              

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2017.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/03/2010 và Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan và người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

                                                       

                                                                  Nguyễn Ngọc Hai    


Hiện thuộc tính văn bản
Download file đính kèm

Các văn bản khác
Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.
Luật Doanh nghiệp 2020
Luật đầu tư năm 2020
Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Luật Đầu tư
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Luật đầu tư công
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông