Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  24 Tháng Mười 2021 ..:: Văn bản pháp quy » Thương mại - Dịch vụ ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 41
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 41

Số lượt truy cập

43.422.015

 Chi tiết văn bản pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

    Số: 34/CT-UBND                              Phan Thiết, ngày 21 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

Về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân,

tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

 

 

Ngày 24 tháng 01 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg về Giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính, nhằm triển khai một bước công tác cải cách hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3954/VPCP-CCHC ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và yêu cầu sau:

1. Giao cho Sở Nội vụ làm đầu mối tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; phân loại các vướng mắc, kiến nghị để chuyển cho các cơ quan có liên quan xử lý hoặc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo đúng thẩm quyền quy định; tổng hợp tình hình và kết quả xử lý những kiến nghị, vướng mắc của các cơ quan, của Ủy ban nhân dân tỉnh và các kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan Trung ương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng quý (vào ngày 15 của tháng cuối quý) và hàng năm (vào ngày 15 tháng 12) theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan giải quyết kịp thời, đúng thời hạn các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan xử lý cán bộ, công chức thuộc quyền có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phải:

- Tổ chức quán triệt Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình, nhất là đối với đội ngũ công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp, chậm nhất đến ngày 31 tháng 8 năm 2006 phải báo cáo kết quả quán triệt Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý kịp thời, dứt điểm những vướng mắc, kiến nghị của các cá nhân tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được phân công. Trường hợp những vướng mắc, kiến nghị vượt quá thẩm quyền của cơ quan, đơn vị phải báo cáo kịp thời cho Sở Nội vụ để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, xử lý;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức thực hiện công vụ, xử lý nghiêm công chức thuộc quyền quản lý khi có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc tự ý đặt thêm các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc có liên quan đến giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Tiếp tục rà soát các quy trình, thủ tục hành chính trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của cơ quan, đơn vị mình; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết, không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân;

- Báo cáo về Sở Nội vụ tình hình và kết quả xử lý những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hàng quý (vào ngày 12 của tháng cuối quý) và hàng năm (vào ngày 10 tháng 12).

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, Báo Bình Thuận có kế hoạch thông báo, đăng tải những nội dung cơ bản của Chỉ thị này cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện tốt quyền kiến nghị của mình.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

                                                                CHỦ TỊCH

 

                                                                             ( Đã ký)

                                                                       Huỳnh Tấn Thành

 


Hiện thuộc tính văn bản

Các văn bản khác
Ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 94/2012/nđ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của chính phủ về sản xuât, kinh doanh rưọu
Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa của Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015
Về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại
Về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
Về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường trong những tháng cuối năm 2011 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông