Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  24 Tháng Mười 2021 ..:: Văn bản pháp quy » Thương mại - Dịch vụ ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 2
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 2

Số lượt truy cập

43.421.525

 Chi tiết văn bản pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH THUẬN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 

 

Số: 50/2007/QĐ-UBND                    Phan Thiết, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu

“Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 1531/PTM-TĐKT ngày 16/5/2007 của Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”;

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 07/TĐKT-TTXT ngày 17/8/2007 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch các hiệp hội ngành, nghề tỉnh; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                             

                                                                                   Huỳnh Tấn Thành


ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH THUẬN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

QUY CHẾ

Xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND

 ngày 24 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Bình Thuận)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích

Danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” được xét tặng hàng năm nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, nhằm tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu của tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng để xét tặng danh hiệu cho các doanh nhân tiêu biểu hoạt động đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiêu biểu nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam” hàng năm.

Điều 3. Đối tượng xét tặng

- Là lãnh đạo doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, đăng ký và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam;

- Giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Chủ nhiệm Hợp tác xã.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng

Việc bình chọn danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” theo nguyên tắc dân chủ, công khai, bỏ phiếu kín xét chọn từ cao xuống thấp.

 

Chương II

DANH HIỆU, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

 

Điều 5. Danh hiệu và hình thức khen thưởng

1. Công nhận danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” do Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 10 doanh nghiệp đang hoạt động tại Bình Thuận.

2. Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu được tặng Cúp “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” và Bằng chứng nhận, kèm theo tiền thưởng 1 triệu đồng.

3. Trong số 3% các doanh nhân đạt được các điều kiện tại Điều 6 Quy định này nhưng không đạt danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” khi bình chọn, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định thi đua, khen thưởng hiện hành.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng

1. Tiêu chuẩn đánh giá thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ trong 3 năm liên tục:

- Doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Doanh thu hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh thu hàng năm phải tăng 20% trở lên);

- Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp xuất khẩu), lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 10% trở lên so với năm trước;

- Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, trang bị bảo vệ môi trường làm việc và môi trường sinh thái;

- Thực hiện tốt các chế độ của Nhà nước quy định đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội; không để xảy ra tình trạng đình công, bãi công tại doanh nghiệp;

- Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng khác hoạt động hiệu quả;

- Doanh nghiệp có những bước phát triển mang tính đột phá và phát triển bền vững so với các doanh nghiệp cùng ngành, nghề; có chiến lược phát triển trung và dài hạn, khả năng cạnh tranh cao trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tiêu chuẩn doanh nhân:

- Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp từ 3 năm trở lên;

- Có phẩm chất, đạo đức, tư cách, tác phong tốt. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; nội quy, quy chế cơ quan và nơi cư trú;

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt các chế độ của Nhà nước quy định đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội;

- Đã được khen thưởng ở mức Bằng khen trở lên.

 

Chương III

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

 

Điều 7. Hội đồng xét tặng

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

3. Ủy viên Hội đồng: 

Gồm lãnh đạo các đơn vị sau:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục Thuế;

- Ban Quản lý các khu công nghiệp;

- Các sở ngành kinh tế, kỹ thuật;

- Liên minh Hợp tác xã;

- Hội Doanh nghiệp trẻ;

- Các hiệp hội ngành, nghề.

 

Chương IV

THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT TẶNG

 

Điều 8. Thủ tục, hồ sơ

Doanh nhân được đề cử phải có các hồ sơ sau:

- Báo cáo thành tích của doanh nhân (Biểu M1);

- Văn bản đề cử của Hiệp hội ngành nghề hoặc các đơn vị có liên quan như: Hội đồng Liên minh các hợp tác xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở, ngành quản lý kỹ thuật thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (Biểu M2).

Điều 9. Quy trình thực hiện

- Thường trực Hội đồng Xét tặng (sau đây gọi là Hội đồng) thông báo kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” cho các sở, ngành, hiệp hội ngành nghề trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị có liên quan thông báo cho các doanh nghiệp về kế hoạch triển khai giải thưởng;

- Các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan đề cử doanh nhân tiêu biểu của đơn vị mình về Thường trực Hội đồng;

- Thường trực Hội đồng xem xét, tổng hợp;

- Hội đồng họp, bỏ phiếu lựa chọn ra các “Doanh nhân tiêu biểu”;

- Thường trực Hội đồng trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”, tặng Bằng khen và Cúp cho “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” hàng năm;

- Tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” vào tháng 10 hàng năm và tiến hành trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”;

- Hội đồng lựa chọn trong số “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”.

 

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Điều khoản thi hành

Danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” được tổ chức xét tặng vào tháng 7 hàng năm.

Cá nhân được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” thì 2 năm sau mới được đưa vào diện xét tặng tiếp theo.

Kinh phí khen thưởng kèm theo Bằng chứng nhận “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” do ngân sách chi trả từ nguồn kinh phí thi đua - khen thưởng của tỉnh.

Kinh phí Cúp “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” do ngân sách cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện.

Mức kinh phí khen thưởng công nhận danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” và Cúp cho “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” hàng năm thực hiện theo quy chế thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh.

Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu” có trách nhiệm phối hợp tốt với các đơn vị, sở, ngành và các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, sẽ được xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                

                                                                 Huỳnh Tấn ThànhHiện thuộc tính văn bản

Các văn bản khác
Ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 94/2012/nđ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của chính phủ về sản xuât, kinh doanh rưọu
Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa của Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015
Về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại
Về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
Về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường trong những tháng cuối năm 2011 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông